FAQs Complain Problems

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको सम्मानजनक विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५१०८४८०८
gumandhoj.bhumlu@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८४१६४८७७२
vcp.bhumlumun@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
bhumlurm@gmail.com
९८५१२१९६५३
लेखा अधिकृत
srtripathee4@gmail.com
९८६०२०८०६९
स्वास्थ्य संयाेजक
hco.bhumlumun@gmail.com
९७५१०१७५८३
इन्जिनियर
sakar135@gmail.com
९८४१०४३५१५
वि.नि
९८६९३०४४४०
राेजगार संयाेजक
suggest2santos@gmail.com
९८४१७५५०३०
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
amritakharel2074@gmail.com
९८४३५७४०७३
लेखापाल
norbuwaiba7@gmail.com
९८४१८७५७९४
आलेप सहायक
९८४९१०५२२५
प्राविधिक साहायक
bcoffeebolakhe@gmail.com
९८४१२५०६८५
सहायक प्रशासन
९८४९३२८४४१
सहायक प्रशासन
९८४३४९३१९०
एम अा एस अप्रेटर
sajan.sharma@gmail.com
९८४११५५८८३
खा पा स टे
९८४११०८०२२
फिल्ड सहायक
sarad.dong111@gmail.com
९८६१०३९५८०
सहायक प्रशासन
९८०९४६३६९३
सहायक प्रशासन
९८४९६१८०९४
सहायक प्रशासन
९८५१०१९०१०
सहायक प्रशासन
९८५११८५६५०
सहायक प्रशासन
९८४१७३३५१९
ना प्रा स
९८४११४५३२३