FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भुम्लु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 14:05 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 13:58 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 13:57 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
भुम्लु गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 13:48 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाकोआर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 13:41 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाकोआर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७९-८० 02/24/2023 - 12:07 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ ७९-८० 02/24/2023 - 11:58 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७९-८० 02/24/2023 - 11:48 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 11:45 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
भुम्लु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७९-८० 02/24/2023 - 11:37 PDF icon भुम्लु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

Pages