ब्रिकि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना