संक्षिप्त परिचय

         भुम्लु गाँउपालिकाको स्थापना स्थानीय तहको पुनसंरचनाको क्रममा साबिकका सापिङ्ग, सिम्थली, बेखसिम्ले, चौवास, सल्लेभुम्लु, कोलाँती भुम्लु, फँलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्दी (साबिकका ५,७,८ र ९ नं.

Pages